Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem reprintic.pl

Sprzedającym jest FARMACJA POLSKA E-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pabianicach ul. Partyzancka 133/151, kod. pocztowy 95-200, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000644654.  Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7312053576, Regon: 365745639, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów, na przykład Newsletter.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.reprintic.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem reprintic.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.reprintic.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.reprintic.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i mogą być przedmiotem obrotu w PL i UE.
 5. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
 1. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
 2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 5. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 6. aktywne konto e-mail.
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.reprintic.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktualny numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku dokonania zapłaty kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”, z momentem dokonania Zamówienia.

4. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;
 3. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
 4. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe, o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” na Stronie.

6. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Paragon lub faktura są podstawą do ewentualnej reklamacji.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reprintic.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia odstąpienie od umowy.
 4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wszystkich dokonanych płatności przez Konsumenta, na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności:
 6. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 7. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 8. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

8. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reprintic.pl lub też pisemnie na adres: FARMACJA POLSKA E-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
 4. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: FARMACJA POLSKA E-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 7. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży:
  Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reprintic.pl lub też pisemnie na adres: FARMACJA POLSKA E-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z Zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@reprintic.pl
 3. Klient ma możliwość zmiany i usuwania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana lub kasowana na każde żądanie Klienta.
 • 10. Zmiana Regulaminu

  1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
  3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  11. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.